Obchodní podmínky společnosti Via Musica s.r.o 

Obchodní podmínky společnosti Via Musica s.r.o

se sídlem Na Kozačce 12/1272Praha 2
IČ: 05215684
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 259323
pro poskytování služeb prostřednictvím této webové stránky:

 

1. Úvodní ustanovení
2. Vymezení některých pojmů
3. Uzavření smlouvy o poskytování služeb
4. Předmět smlouvy o poskytování služeb
5. Získání vstupenky a vztahy s pořadatelem
6. Poskytování služby a Via Musica dárkový certifikát
7. Odpovědnost poskytovatele za vady služeb, reklamace
8. Další práva a povinnosti smluvních stran
9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10. Trvání smlouvy o poskytování služeb
11. Užívání webové stránky
12. Doručování
13. Závěrečná ustanovení
14. Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi obchodní společností Via Musica s.r.o., se sídlem Na Kozačce 12/1272Praha 2, IČ: 05215684, (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové prezentace poskytovatele umístěné na internetové adrese www.viamusica.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a francouzském jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém, anglickém a francouzském jazyce.

1.3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
 

2. Vymezení některých pojmů

2.1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající v umožnění zakoupení vstupenky či voucher potvrzující zakoupení cenu vstupenky zejména na kulturní a společenské akce pořádané třetí osobou (dále jen „pořadatel“ a „vstupenky“).

2.2. Smlouvou s pořadatelem se rozumí i neformální smlouva mezi pořadatelem a objednatelem ohledně účasti objednatele na kulturní či společenské akci pořádané pořadatelem na základě zakoupené vstupenky. Práva a povinnosti stran ze smlouvy s pořadatelem upravují mimo jiné podmínky pořadatele zobrazované v rámci webové stránky.3. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

3.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním objednávkového formuláře a odesláním zvolených údajů kliknutím na příslušné tlačítko poskytovateli (dále společně jen „objednávka“). Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

3.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

3.3. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Objednatel bere na vědomí, že pokud dojde k splnění služeb poskytovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, ztrácí objednatel vyslovením souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

3.4. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

3.5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
 

4. Předmět Smlouvy o poskytování služeb

4.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat službu.
 

5. Získání vstupenky a vztahy s pořadatelem

5.1. Webová stránka obsahuje informace o vstupenkách, ohledně kterých je možné uzavřít smlouvu s pořadatelem, a to včetně uvedení cen jednotlivých vstupenek. Ceny vstupenek jsou uvedeny v českých korunách, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Informace o cenách vstupenek zobrazované v jiných měnách jsou pouze orientační. Ceny vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Webová stránka obsahuje také informace o případných nákladech spojených s doručením vstupenky objednateli.

5.2. Veškerá prezentace vstupenek umístěná na webové stránce je informativního charakteru a pořadatel ani poskytovatel nemají povinnost uzavřít smlouvu ohledně takových vstupenek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.3. Před zasláním objednávky vstupenky je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

5.4. Objednatel bere na vědomí, že na uzavření smlouvy s pořadatelem není právní nárok. V některých případech může být prodej vstupenky objednateli odložen do doby, než bude takový prodej vstupenky pořadatelem odsouhlasen.

5.5. Objednatel bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy s pořadatelem vznikají objednateli přímo vůči pořadateli, přičemž poskytovatel nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek kulturní či společenské akce.

5.6. Cenu vstupenky může objednatel hradit platební kartou či prostřednictvím platebního systému třetí osoby. Případné slevy z ceny vstupenek nelze vzájemně kombinovat. V případě slevy z ceny vstupenky poskytnuté s ohledem na status objednatele (věk, studium apod.), může pořadatel po objednateli požadovat platný doklad prokazující takový status objednatele. Nebude-li objednatel schopen takový statut pořadateli doložit, může být objednatel vyzván k doplacení rozdílu do plné výše ceny vstupenky. Nebude-li rozdíl v ceně objednatelem ihned uhrazen, nebude objednateli pořadatelem umožněna účast na kulturní či společenské akci a objednateli nevzniká právo na vrácení ceny vstupenky.

5.7. Vstupenka může být objednateli poskytnuta v elektronické podobě určené k vytištění, v elektronické podobě určené pro mobilní zařízení či v hmotné podobě. V případě, že vstupenka nebyla objednateli poskytovatelem doručena, musí objednatel neprodleně kontaktovat poskytovatele.

5.8. V případě zakoupení voucheru musí být takový voucher změněn za vstupenku u pořadatele nejpozději dvacet (20) minut před začátkem kulturní či společenské akce, které se voucher týká.

5.9. Vstupenka nesmí být objednatelem kopírována nebo jakkoliv způsobem upravována. Upravená nebo okopírovaná vstupenka je neplatná, přičemž objednatel nebude na kulturní či společenskou akci pořadatelem vpuštěn, a to bez náhrady.

5.10. V případě, že se objednatel nedostaví včas do místa konání kulturní či společenské akce nemusí být objednateli pořadatelem umožněna účast na takové kulturní či společenské akci, přičemž v takovém případě objednateli nevzniká právo na vrácení ceny vstupenky.

5.11. V případech, kdy bude pořadatel povinen vrátit objednateli cenu vstupenky zaplacenou objednatelem či její část, může k výplatě (vrácení) peněz objednateli docházet prostřednictvím poskytovatele. K výplatě peněz objednateli může dojít vždy až po definitivním zrušení plánované akce pořadatelem, a to na základě požadavku objednatele, přičemž tento požadavek nemůže vůči poskytovateli uplatnit jiná osoba než objednatel.
VIP a čestné vstupenky poskytnuté pořadatelem objednateli zdarma nezakládají žádný nárok na výplatu (vrácení) peněz objednateli.

5.12. V případě splnění předpokladů uvedených v čl. 5.11 obchodních podmínek poskytovatel vyplatí objednateli příslušnou částku nejpozději vždy do třiceti (30) dnů poté, co ji obdrží od pořadatele.

5.13. Objednatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku objednatel, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud pořadatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, tedy, že objednatel, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy s pořadatelem.

5.14. Objednatel bere na vědomí, že pořadatel ve většině případů nedovoluje fotografování či pořizování audiovizuálního záznamu kulturní či společenské akce objednatelem. Stejně tak pořadatel ve většině případů nedovoluje po dobu trvání kulturní či společenské akce používání elektronických zařízení, která by mohla rušit průběh takové kulturní či společenské akce.
 

6. Poskytování služby a dárkový poukaz

6.1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

6.2. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

6.3. Objednatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu.

6.4. Via Musica dárkový certifikát (dále jen ,,certifikát,,) může být uplatněn pro nákup on-line pouze jednou, je platný po dobu jednoho roku a může být použit k úhradě neomezeného počtu vstupenek.

6.5. Objednatelem uhrazený Via Musica dárkový certifikát nemůže být vyměněn a nemůže být vrácen. Stejně tak vstupenky na kulturní akce uhrazené prostřednictvím Via Musica dárkového certifikátu nelze vyměnit nebo vrátit. 

6.6. V případě, že hodnota certifikátu převyšuje hodnotu vybraných vstupenek, nelze použít certifikát později na další on-line nákup. Zbývající hodnotu certifikátu nelze proplatit ani vrátit.

6.7. V případě, že hodnota vybraných vstupenek převyšuje celkovou hodnotu certifikátu lze tento rozdíl doplatit platební kartou během on-line nákupu vstupenek.

6.8. Dárkový certifikát lze využít pouze pro on-line nákup na těchto stránkách.

 

7. Odpovědnost poskytovatele za vady služeb, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 14.6) (reklamace).

7.2. Objednatel bere na vědomí, že práva a povinnosti objednatele vůči pořadateli se řídí smlouvou s pořadatelem, přičemž objednatel svá práva z takového právního vztahu uplatňuje přímo vůči pořadateli.
 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Poskytovatel v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

8.2. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 14.6). Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

8.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy tickets@viamusica.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem.

8.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7. Poskytovatel je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.

9.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání webového prohlížeče objednatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 

10. Trvání Smlouvy o poskytování služeb

10.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.

10.2. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

10.3. Objednatel bere na vědomí, že pokud došlo k splnění služeb poskytovatelem dle smlouvy o poskytování služeb (tedy k zajištění vstupenek či voucherů pro objednatele), nemůže objednatel v souladu s ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku od smlouvy o poskytování služeb odstoupit (čl. 3.3). V případě, že zatím nedošlo k splnění služeb poskytovatelem (tedy k zajištění vstupenek či voucherů pro objednatele), je objednatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

10.4. Ukončením smlouvy o poskytování služeb z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena práva a povinnosti ze smlouvy s pořadatelem.
 

11. Užívání webové stránky

11.1. Objednatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce, a to nad rámec stanovený rozhodným právem.

11.2. Objednatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.
 

12. Doručování

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím webové stránky a právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl.6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593 / 2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy Řím I). 

13.2. Smluvní strany sjednaly, že spory z právních vztahů souvisejících s užitím webové stránky a spory z právních vztahů založených smlouvou o poskytování služeb budou rozhodovány českými obecnými soudy.

13.3. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty podpora@viamusica.cz, telefon: +420 601 333 626.

V Praze dne 24.4.2017

14. Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

Český národní symfonický orchestr - koncerty

Český národní symfonický orchestr - koncerty - Náhled

Sezóna 2024

Symfonické koncerty cenami ověnčeným ČNSO přináší špičkové hudebníky a programy plné klasické nebo filmové hudby. Budete nadšení! Užijte si Novosvětskou symfonii A. Dvořáka v noblesní Smetanově síni Obecního domu.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - Náhled

Sezóna 2024

Symfonický orchestr FOK obohacuje kulturní život hlavního města a reprezentuje českou kulturu v zahraničí na té nejvyšší úrovni již více než 75 let. Vybírejte z vynikajících koncertů, které tento orchestr hraje či organizuje.

Koncerty ve Smetanově síni Obecního domu

Koncerty ve Smetanově síni Obecního domu - Náhled

Sezóna 2023-2024

Architektonická perla a mistrovské dílo secesního stylu, luxusně zdobená, nádherná Smetanova síň nabízí dech beroucí poslech klasické hudby v podání předních symfonických orchestrů nebo komorních souborů.

Vzdělávací programy České filharmonie

Vzdělávací programy České filharmonie - Náhled

Sezóna 2024-2025

Koncerty a lákavé interaktivní workshopy pro zvídavé děti a jejich neméně zvídavé rodiče, pro teenagery i dospělé. Přijďte do Rudolfina strávit čas s členy České filharmonie a zažijte radost z hudby a hudebního tvoření. Naučte se něco nového.

Představení černého divadla v Praze

Představení černého divadla v Praze - Náhled

Poetika černého divadla okouzluje děti i dospělé. Nenechte si ujít představení černých divadel v Praze. Světelné efekty, profesionální taneční výkony, podívaná plná kouzel, která nadchne Vás i Vaše děti!

Staroměstské náměstí koncerty

Staroměstské náměstí   koncerty - Náhled

Zahoďte předsudky o Staroměstském náměstí. Je sice plné turistů, ale také krásných míst! Zajděte si na příjemný koncert klasické hudby do kostela sv. Mikuláše nebo navštivte kostel Panny Marie před Týnem.

Varhanní festival v bazilice sv. Jakuba

Varhanní festival v bazilice sv. Jakuba - Náhled

Srpen a září 2024

Dopřejte si hudební hostinu, koncerty Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice sv. Jakuba. Uslyšíte díla J. S. Bacha, M. Regera a dalších. Špičkoví varhaníci z Německa, Francie, Polska, Dánska i České Republiky rozezní nejslavnější a největší varhany v Praze.

Nezapomenutelné koncerty v Rudolfinu

Nezapomenutelné koncerty v Rudolfinu  - Náhled

Máte rádi spíše komorní repertoár či preferujete orchestrální hudbu? Anebo obojí? Koncerty v Sukově síňi potěší milovníky komorní hudby a Dvořákova síň zase naplní očekávání posluchačů orchestrální hudby.

Varhanní festival na Pražském hradě

Varhanní festival na Pražském hradě - Náhled

Červenec 2024

Využijte jedinečnou příležitost zažít Katedrálu sv. Víta na Pražském hradě naplněnou hudbou. Během série pěti letních koncertů zahrají vynikající varhaníci z ČR i zahraničí na unikátní Mölzerovy varhany. Skladby J. S. Bacha, R. Schumanna a dalších.

Klasické koncerty na Pražském hradě

Klasické koncerty na Pražském hradě - Náhled

Památné sídlo králů, největší hradní komplex na světě, místo s překypující kulturní historií, to je Pražský hrad. V jeho areálu si můžete vychutnat tóny klasické hudby, ať již dáte přednost vznešené bazilice sv. Jiří či příjemnému Lobkowiczkému paláci.

Koncerty klasické hudby v Klementinu

Koncerty klasické hudby v Klementinu - Náhled

Přehled koncertů v Zrcadlové kapli, kostele Nejsv. Salvátora či kostele sv. Klimenta mají vynikající uměleckou úroveň a patří mezi nejkrásnější koncertní síně.

Koncerty v pražských synagogách

Koncerty v pražských synagogách - Náhled

Komorní koncerty vážné hudby, jazzu a židovské hudby v krásných prostorách Španělské a Maiselovy synagogy na Starém Městě. Dovolte si vypnout a zaposlouchat se do lahodných tónů.

Skupinové slevy

Skupinové slevy - Náhled

Chystáte se na koncert nebo představení a je vás více než 10? Nabízíme množstevní slevy 10% a výše! Kontaktujte nás zde, pomocí formuláře, zajistíme vám vstupenky za bezkonkurenční cenu.

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy - Náhled

Věnujte jedinečný dárek - poukaz na vstupenky! Stylový poukaz můžete vyladit osobním vzkazem, a Vaši blízcí si budou moci vybrat koncert podle svého přání.

Koncerty vážné hudby zdarma

Koncerty vážné hudby zdarma  - Náhled

Prohlédněte si seznam zajímavých hudebních událostí v Praze zdarma. Od jazzového festivalu po letní koncert České filharmonie na Hradčanském náměstí či koncerty Hudební akademie múzických umění.