21.červen 2022 (út)
19:00

Gospel

Prague Proms Festival 2022

Obecní dům - Smetanova síň | Klasická hudba

60 minut | Není k dispozici

Tato akce již není dostupná.

Tato akce již proběhla. Neváhejte a vyberte si jinou akci z naší nabídky. Můžete k tomu použít odkazy níže, nebo naše přehledné vyhledávání.

Kam jít?

Zobrazit detail
Datum: 21. června 2022 | 19:00 (út)
Místo: Obecní dům - Smetanova síň
Délka: 60 minut
Stav: Není k dispozici
Sleva pro skupinu
Vstupenka v mobilu

Fenomenální pěvecký sbor společně s Českým národním symfonickým orchestrem rozezní Smetanovu síň Obecního domu

Svě­tozná­mý sbor byl za­lo­žen v roce 2012 a téhož roku vy­hrál v ka­te­go­rii go­spel pres­tiž­ní a nej­vět­ší svě­to­vou sou­těž ve sbo­ro­vém zpěvu The World Choir Games v ame­ric­kém Cin­cin­na­ti.  Od ví­těz­ství se tak uzná­va­ný The Je­re­my Win­ston Cho­ra­le ob­je­vil v mnoha mi­mo­řád­ných před­sta­ve­ních a ne­sma­za­tel­ně za­psal do hu­deb­ní ko­mu­ni­ty.

Když si v pro­sin­ci 2012 ame­ric­ký pre­zi­dent Ba­rack Obama a jeho man­žel­ka Mi­chelle ob­jed­na­li v Bílém domě vy­stou­pe­ní The Je­re­my Win­ston Cho­ra­le, jeden z nej­lep­ších go­spe­lo­vých sborů světa, při­šel ne­ví­da­ný úspěch. Do pra­co­viš­tě pre­zi­den­ta Spo­je­ných států ame­ric­kých pak sou­bor z po­cho­pi­tel­ných dů­vo­dů za­ví­tal ještě ně­ko­li­krát.

Di­ri­gent a umě­lec­ký šéf sboru Je­re­my Scott Win­ston při­ve­ze opět tento fe­no­me­nál­ní pě­vec­ký sbor do Prahy. Rodák z Phi­la­del­phie, vy­hle­dá­va­ný pe­da­gog a dr­ži­tel me­dai­le Johna F. Ken­ne­dy­ho v rámci fes­ti­va­lu Pra­gue Proms před­sta­vil svůj go­spe­lo­vý sbor čes­ké­mu pu­b­li­ku již během léta 2015 a 2016. Ten­to­krát před­ve­de ve Sme­ta­no­vě síni Obec­ní­ho domu za do­pro­vo­du Čes­ké­ho ná­rod­ní­ho sym­fo­nic­ké­ho or­chest­ru hity jako Come Alive (Nej­vět­ší show­man, 2017), Joy­ful Joy­ful Lord, We Adore Thee (Sest­ra v akci 2, 1993), I Got the Vic­to­ry nebo I Love the Lord.

Program:

 • Hallelujah, You’re Worthy to be Praised, Judith McAllister
 • Going Home, arr. Jeremy Winston
 • I Will Bless the Lord, Tye Tribbett
 • Balm in Gilead, arr. Raymond Wise
 • Healing, Richard Smallwood
 • I’ve Got the Victory, Ricky Dillard
 • Come Alive (Největší showman, 2017),  Benj Pasek & Justin Paul
 • Joyful Joyful Lord, We Adore Thee (Sestra v akci 2, 1993), Mervyn Warren
 • Let There Be Peace on Earth, arr. Ricky Dillard
 • The Battle of Jericho, arr. Moses Hogan
 • I Love the Lord, Richard Smallwood
 • He's Got the Whole World in His Hands, arr. Margaret Bonds

Účinkující:

Jeremy Winston Chorale
Jeremy Scott Winston - dirigent
Český národní symfonický orchestr

Důležité:

Vychutnávejte hudbu v pražských koncertních sálech a kostelích